Moduły Systemu Consolia®

System CONSOLIA® to kompleksowe narzędzie pozwalające znacząco usprawnić proces konsolidacji sprawozdań finansowych i uczynić go czytelniejszym. W skład systemu wchodzą następujące moduły:

Moduł Konsolidacja i Sprawozdawczość

Moduł umożliwia przygotowanie kompletnych jednostkowych sprawozdań finansowych spółki dominującej i spółek zależnych oraz kompletnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Moduł zapewnia przeprowadzenie wewnętrznych testów zgodności (prawidłowości) danych w przekrojach:

  • poszczególnych jednostkowych sprawozdań finansowych (zgodność danych z not z wartościami z głównych elementów sprawozdania),
  • wyłączeń konsolidacyjnych (spójność transakcji w grupie kapitałowej w danym okresie),
  • skonsolidowanego sprawozdania finansowego (zgodność danych z not z wartościami z głównych elementów sprawozdania).

System umożliwia stworzenie wzorca sprawozdania finansowego zgodnego z przepisami ustawy o rachunkowości czy Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.
Efektem całego procesu jest możliwość automatycznej aktualizacji, zawierającego treść sprawozdania finansowego, pliku MS Word do uzgodnionych w Consolii informacji finansowych właściwych dla wybranego sprawozdania finansowego.

Moduł Raportowy

  • Skonsolidowane sprawozdania finansowe
  • Jednostkowe sprawozdania finansowe
  • Raporty biznesowe
  • Sprawozdania zarządu
  • Raporty XBRL, JPK
  • Raporty dla banków i innych odbiorców

Moduł Środki trwałe

Moduł obsługuje pełną ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych dla celów konsolidacji. Umożliwia rozliczanie operacji, w ramach których aktywa trwałe przechodzą pomiędzy spółkami z grupy w drodze sprzedaży lub aportów.

Moduł gromadzi informacje o marży na takich transakcjach, umożliwia rozliczanie amortyzacji dla celów konsolidacji oraz sprzedaż lub likwidację takich aktywów poza grupę. Moduł jest w pełni zintegrowany z Modułem Konsolidacja i Sprawozdawczość.

Moduł Inwestycje

Moduł umożliwia obsługę takich transakcji, w których jedna spółka z grupy wykonuje zadania inwestycyjne na rzecz innej spółki grupy. Moduł zasilany jest danymi o kosztach prowadzonych zadań w grupie oraz o wartości sprzedaży tych zadań pomiędzy spółkami. Dzięki temu został w pełni zautomatyzowany algorytm rozliczania marż na inwestycjach wewnątrzgrupowych, również
w przypadku zadań wieloletnich oraz wieloetapowych.

Moduł dedykowany jest do rozliczania inwestycji, które pozostają w grupie jako środki trwałe. W celu kontynuacji rozliczeń został on w pełni zintegrowany z Modułem Środki Trwałe. Moduł znajduje również zastosowanie do rozliczania inwestycji, które są sprzedawane poza grupę w ramach działalności deweloperskiej.

Moduł Backoffice

Consolia Backoffice jest aplikacją pomocniczą, dedykowaną do administrowania uprawnieniami użytkowników, spółkami w grupie kapitałowej oraz danymi słownikowymi. Umożliwia sparametryzowanie dostępu użytkowników do aplikacji (wieloprzekrojowe podejście), określenie składu danej grupy kapitałowej, ustalenie okresów sprawozdawczych.

{

System Consolia® zoptymalizował proces sprawozdawczości w Grupie. Firma App Trend to rzetelny kontrahent, który w należyty sposób wywiązuje się z uzgodnionych prac. Zespół zajmujący się implementacją Systemu oceniamy jako merytoryczny, posiadający doświadczenie w tego typu wdrożeniach. Implementacja systemu odbywała się terminowo.

Joanna Szyszka

Prokurent, Aquanet S.A. Aglomeracja Poznań

Poznań - siedziba spółki

Biuro Zarządu

App Trend Spółka z o. o.

ul. Poznańska 62 lok. 4

60-853 Poznań

Tel.: +48 519 733 958

 

Biuro w Bydgoszczy

App Trend Sp. z o.o.

ul. Sobieszewska 3/ B203-212

85-713 Bydgoszcz

Tel.: +48 519 733 958

 

Poznań - siedziba spółki

Biuro Zarządu
App Trend Spółka z o. o.
ul. Poznańska 62 lok. 4
60-853 Poznań
Tel.: +48 519 733 958

Biuro w Bydgoszczy

App Trend Sp. o.o.
Biuro w Bydgoszczy
ul. Sobieszewska 3/ B203-212
85-713 Bydgoszcz
Tel.: +48 519 733 958

Consolia® Skonsolidowane sprawozdania finansowe i raportowanie | Copyright 2018

Aplikujesz na stanowisko: Junior Java Developer

You have Successfully Subscribed!

Aplikujesz na stanowisko: Senior Java Developer

You have Successfully Subscribed!

Aplikujesz na stanowisko: Expert Java Developer

You have Successfully Subscribed!

Aplikujesz na stanowisko: Samodzielny księgowy

You have Successfully Subscribed!

Aplikujesz na stanowisko: Senior Java Developer

You have Successfully Subscribed!

Aplikujesz na stanowisko: Expert Java Developer

You have Successfully Subscribed!

Umów prezentację Systemu Consolia®

You have Successfully Subscribed!

Arrange the Consolia® system presentation

You have Successfully Subscribed!

Apply for the position: Junior Java Developer

You have Successfully Subscribed!

Apply for the position: Senior Java Developer

You have Successfully Subscribed!

Apply for the position: Independent accountant

You have Successfully Subscribed!

Apply for the position: Expert Java Developer

You have Successfully Subscribed!