Załącznik nr 2

Wydruki ze strony internetowej www.consolia.pl/przyklad_blad, zawierające przykłady Błędu krytycznego, Błędu wysokiego oraz Błędu niskiego.

1) imię i nazwisko osoby dokonującej Zgłoszenia serwisowego,
Jan Kowalski

2) imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby kontaktowej po stronie Zamawiającego (na potrzeby weryfikacji i usunięcia Błędu) będącej Użytkownikiem Programu,
Jan Kowalski, 22-…

3) data i godzina pojawienia się Błędu,
13.07.2015 godz. 10.45

4) wstępna propozycja rodzaju (kategorii) Błędu,
– przykład dla błędu krytycznego/wysokiego/niskiego

a. krytyczny
Nie można wywołać aplikacji, przeglądarka zgłasza błąd braku strony.
Błąd logowania, podaję login i hasło jak dotychczas a system zgłasza błąd.
Po zalogowaniu nie można wywołać żadnej opcji programu.

b. wysoki
Nie widzę danych wprowadzonych lub zaimportowanych z obrotówki.
Wyliczane wartości wynikowe są zerowe.
Wyliczane wartość wynikowe bardzo odbiegają od oczekiwanych.
Ręcznie zmienione dane w tabeli nie zapamiętują się.

c. niski
Nie widzę części tabel do wprowadzania danych w spółce A.
Nowy dopisany użytkownik, Jan Kowalski, nie widzi danych spółki, dla której ma pracować.
Nie można wyświetlić danych historycznych sprzed dwóch lat.

5) opis, w czym się Błąd przejawia (tzw. objawy Błędu, komunikat Programu z informacją o Błędzie),
– Przy zapamiętywaniu wartości w tabeli program wyświetla komunikat: Błąd numer 1234.
– Program nie zgłasza żadnego komunikatu o błędzie, ale dane pozostają niezmienione po wpisaniu nowych wartości.

6) miejsce wystąpienia Błędu (np. funkcje, formatki, raporty w Programie),
– Program Consolia, wprowadzanie danych do tabel
– Konwerter z obrotówki zgłasza błąd, komplet plików w załączniku

7) informacje niezbędne do replikacji Błędu w celu analizy jego przyczyny (np. dane wejściowe do formatki, kolejne kroki w menu, sposób wywołania usługi),
Przy logowaniu ustawiam następujące dane kontekstowe:
Grupa, Spółka, Okres rozliczeniowy, …
Po zalogowaniu wybieram z menu opcję Nnnn, wybieram tabelę do wprowadzania danych: Tabele finansowe, aktywa
Wprowadzane wartości nie zapamiętują się, bo po wybraniu innej tabeli i ponownym wybraniu pierwszej wartości pozostają niezmienione.

8) opcjonalnie załącznik w formie pliku (skan ekranu, importowany plik, itp.).
– Załączam pliki do konwertera z obrotówki, przy których zgłaszany jest błąd.
– Zrzut z ekranu z błędnym wyświetlaniem widoku